Wettelijke bepalingen

Door het bezoeken van de Internetpagina’s op www.kone.com of een van de subsites daarvan (hierna aangeduid als de “Site”) van KONE Corporation of van haar dochterondernemingen (hierna aangeduid als “KONE”) gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Als u niet met alle hieronder genoemde voorwaarden akkoord kunt gaan, wordt u verzocht de Site te verlaten.

Door het bezoeken van de Internetpagina’s op www.kone.com of een van de subsites daarvan (hierna aangeduid als de “Site”) van KONE Corporation of van haar dochterondernemingen (hierna aangeduid als “KONE”) gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. Als u niet met alle hieronder genoemde voorwaarden akkoord kunt gaan, wordt u verzocht de site te verlaten.

Beperkte licentie

Met inachtneming van de hieronder genoemde voorwaarden en van alle toepasselijke wet- en regelgeving, verleent KONE u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, persoonlijk en beperkt recht tot de toegang tot en het gebruik en weergeven van deze Site en daarmee verband houdende materialen voor uw persoonlijke gebruik. Dit recht houdt geen overdracht van eigendom op de Site en de daarin opgenomen materialen en geschiedt onder voorbehoud van de volgende beperkingen: (i) op alle kopieën van de Site en materialen die u maakt, moet de kennisgeving van het auteursrecht en overige eigendomsrechten van KONE vermeld blijven staan; en (ii) het is u niet toegestaan de Site of materialen op enigerlei wijze aan te passen, te distribueren, over te dragen of op te slaan of de Site en de materialen op enigerlei wijze te reproduceren, publiekelijk te tonen, uit te voeren of anderszins te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, behoudens voor zover uitdrukkelijk in deze voorwaarden is toegestaan.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze Site is het auteursrecht © van KONE Corporation van toepassing. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend zijn voorbehouden.

Merken

De merken “KONE”, “Monospace®”, “Ecodisc®”, “Minispace™”, “Maxispace®”, “PowerDisc®”, “TranSys™”, “KONE EcoMaster®”, “KONE e-OPTIMUM™”, “Alta™”, “KONEMATIC™”, “KoneXion™”, “KONE Care™”, “KONE Polaris™”, “TravelMaster™”, “TransitMaster™”, “Dedicated to People Flow™”en alle overige al dan niet geregistreerde merken, productnamen, logo’s, commerciële symbolen, handelsnamen en slogans en dienstmerken van KONE zijn handelsmerken van KONE. Toegang tot de Site mag niet worden opgevat als wordt daardoor impliciet, stilzwijgend, of anderszins een licentie verleend op het gebruik van de merken die op de Site voorkomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KONE.

Aanpassing van de Site

KONE behoudt zich het recht voor de inhoud van de Site te wijzigen of aan te passen, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze wettelijke kennisgeving, of de toegang tot de Site te allen tijde en al dan niet met voorafgaande kennisgeving in te trekken of te beëindigen.

Disclaimer

De inhoud van deze Site wordt aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en beschikbaar is (”as is” en ”as available”). Het gebruik van op de Site opgenomen informatie, hulpmiddelen en diensten geschiedt uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de gebruiker. KONE doet geen uitspraken en geeft geen garanties aangaande de juistheid of functionaliteit van deze informatie, hulpmiddelen en diensten. Behoudens voor zover vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie verleend ten aanzien van de beschikbaarheid, juistheid, betrouwbaarheid of content van de Site.

Beperking van aansprakelijkheid

Behoudens voor zover vereist krachtens het toepasselijke recht is KONE niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade, gederfde winst, of bedrijfsstagnatie die voortvloeit uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Site en de daarop aangeboden diensten, zelfs als KONE voor dergelijke schade is gewaarschuwd. KONE is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in, en vertragingen of tekortkomingen van de Site. Tevens rust er op KONE geen enkele verplichting gebruikers in kennis te stellen wanneer informatie is geactualiseerd. KONE is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die wordt veroorzaakt door het vertrouwen op de in de Site opgenomen gegevens en diensten of op gegevens die de gebruiker aan de Site heeft toegevoegd.

Links

Deze Site kan koppelingen bevatten naar websites en bronnen die het eigendom zijn van, of worden geëxploiteerd door, derden. KONE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, doet geen aanbevelingen of uitspraken en verleent geen garanties ten aanzien van materiaal dat wordt gecreëerd of gepubliceerd op sites van derden waarnaar de Site een koppeling bevat.

Aanlevering van informatie

Door informatie of materiaal aan KONE te verstrekken (zoals feedback, gegevens, antwoorden, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, plannen, bestellingen, verzoeken e.d.), bijvoorbeeld via e-mail of via de Site, verklaart u dat: (i) dit materiaal geen items bevat van onwettige, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, beledigende, kwetsende of bedreigende aard of die anderszins ongeschikt is voor publicatie; (ii) u alle redelijke inspanningen zult doen om te scannen op virussen of andere besmettelijke of vernietigende eigenschappenen en deze te verwijderen voordat u het materiaal aanlevert; (iii) u de eigenaar bent van het materiaal of een onbeperkt recht heeft dit aan ons te verstrekken en dat KONE dit materiaal mag publiceren en/of dit materiaal of daarin omschreven concepten zonder vergoeding, beperking op het gebruik, vermelding van de herkomst, rekenschap of aansprakelijkheid mag opnemen in haar eigen producten; en (iv) u verklaart geen stappen te zullen ondernemen tegen KONE in verband met door u aangeleverd materiaal en u verklaart KONE te zullen vrijwaren indien een andere partij stappen onderneemt tegen KONE in verband met door u aangeleverd materiaal.

Wettelijke bepalingen

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de site te optimaliseren en om u de best mogelijke ervaring te geven tijdens het surfen op onze site. Als u hiermee akkoord gaat en alle cookies accepteert, hoeft u alleen maar op de knop 'Accepteren' te klikken. U kan ook onze privacyverklaring bekijken.