ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de werken en dienst geleverd door KONE op de Installatie(s) van de Klant ((bvb. de lift, de automatische deur en/of roltrap, rolpad…)... De algemene verkoopsvoorwaarden van KONE hebben voorrang op de voorwaarden van de Klant, die als van generlei waarde worden beschouwd.
 2. KONE levert de goederen en de diensten die beschreven zijn in haar offerte en die zij noodzakelijk acht op basis van haar kennis en desgevallend technische analyse op de installatie KONE draagt geen enkel intellectueel eigendomsrecht over.
 3. De levering van de goederen en/of de diensten gebeurt binnen een redelijke termijn. Deze leveringstermijn is afhankelijk van beschikbaarheid van de goederen en het bevoegd personeel. In voorkomend geval, zijn de opgegeven leveringstermijnen indicatief.
 4. De werkzaamheden op hoogte vereisen een hoogtewerker. In de petrochemische sector worden deze prestaties uitgesloten, met uitzondering indien een daartoe opgeleide derde persoon aanwezig is.
 5. De prestaties worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren van KONE en worden gefactureerd o.b.v. op dat ogenblik geldende uurtarief. Prestaties geleverd buiten de normale werkuren van KONE, worden gefactureerd aan 150% en de prestaties geleverd op zon- en feestdagen aan 200%. Reis-en verplaatsingskosten worden gefactureerd aan hun kostprijs.
 6. Het vervoer en de levering van de goederen is voor rekening en op risico van de Klant.
 7. De levering van de wisselstukken wordt gefactureerd aan de prijs van de dag van de levering. De andere prestaties worden gefactureerd in overeenstemming met de KONE-offerte of bij de orderbevestiging. Behoudens andersluidend beding, worden de onderdelen die worden gerecupereerd tijdens vervangings- of herstellingswerken, onmiddellijk eigendom van KONE.
 8. De goederen en diensten worden beschouwd als aanvaard, behalve indien de Klant de aanvaarding betwist binnen acht kalenderdagen vanaf datum ontvangst, per aangetekende brief met vermelding van de redenen van betwisting.
 9. Betaling: de facturen van KONE zijn te betalen binnen een termijn van vijftien kalenderdagen via overschrijving op rekeningnummer BE64 2400 1762 0052 BNP PARIBAS FORTIS.
 10. BTW-tarief: bij de interventie-aanvraag, moet de Klant KONE uitdrukkelijk informeren over alle bijzonderheden betreffende het toe te passen B.T.W.-tarief. Ieder financieel nadeel dat zou kunnen ontstaan uit een door de Klant ontbrekende/onvolledige/foutieve meegedeelde informatie, blijft ten laste van de Klant.
 11. Prijsherziening: prijzen zijn herzienbaar volgens offertevoorwaarden, mits toepassing van de AGORIA of AD-formule.
 12. Bij gebrek aan volledige betaling binnen de voormelde betalingstermijn, is de Klant automatisch en van rechtswege een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar. De intresten zijn verschuldigd per maandelijkse schijven van 1/12de en elke begonnen maand wordt integraal in acht genomen. Bijkomend is de Klant gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het opeisbaar bedrag, met een minimum van 90 EUR. In geval van niet-uitvoering door de Klant van ongeacht welke verplichting, zullen alle verschuldigde bedragen, zelfs o.b.v. een andere bestelling, automatisch en van rechtswege opeisbaar zijn.
 13. KONE heeft te allen tijde het recht om haar prestaties op te schorten en/of te beëindigen, ten laste van de Klant. In het bijzonder behoudt KONE zich het recht voor de toepassing van dit artikel in te roepen in geval van risico’s onafhankelijk van de wil van KONE op het gebied van veiligheid en/of welzijn van KONE-werknemers.
 14. De Klant verbindt zich ertoe om een aangepaste en veilige werkomgeving te handhaven voor het personeel van KONE. De Klant verzekert voor het personeel van KONE een gemakkelijke en veilige toegang tot de Installatie,
 15. De Klant verdedigt, vergoedt en vrijwaart KONE van elke aansprakelijkheid, alle kosten, schade en verliezen die voortvloeien uit of verband houden met de niet-naleving van de contractuele verplichtingen door de Klant en/of zijn aangestelden of die voortvloeien uit een fout, nalatigheid of fraude van de Klant en/of zijn aangestelden. De Klant vergoedt KONE voor alle kosten ontstaan uit een onnodige verplaatsing, wijzigingen in de planning, wijziging in de interventie/prestaties ten gevolge van een beslissing of een situatie onafhankelijk van de wil van KONE (bvb. een annulatie of herplanning door de Klant of diens aangestelden, vinden van schadelijke stoffen zoals asbest,…).
 16. KONE is niet verantwoordelijk voor de kosten (bvb. herstellingen e.d.m.) en/of tekortkomingen in haar verplichtingen, die afhangen van gebeurtenissen buiten haar wil om of de gevolgen van die gebeurtenissen. Bij wijze van voorbeeld een niet-limitatieve lijst van gevallen:
  • Natuurrampen, pandemieën, lockdown, stakingen, geweldplegingen, terrorisme, oorlog,
  • Waterinfiltraties, overstromingen, aardverschuivingen, …
  • Pannes of technische storingen veroorzaakt door een vreemde oorzaak (bvb. door blikseminslag, verkeerd gebruik, onnuttige verplaatsing, vandalisme, toedoen van de Klant en/of derde),
  • Beslissingen van de overheid, officieel decreet of ieder ander uitzonderlijke wetgevende of uitvoerende akte (bv. sterke verontreiniging),
  • Algemene schaarste aan grondstoffen en werkkrachten
   KONE kan in deze gevallen haar prestaties en de interventietijd aanpassen, opschorten of onderbreken, of de overeenkomst ontbinden zonder gehoudenheid tot schadevergoeding.
 17. Aansprakelijkheid: in geval een van de Partijen gehouden is tot een schadeloosstelling tegenover de andere partij, dan zal in de eerste plaats de toerekenbare tekortkoming hersteld worden in natura door de tekortkomende partij. In ieder geval kan die schadeloosstelling niet meer bedragen dan de herstelling van het nadeel dat de in gebreke zijnde partij kon voorzien bij de totstandkoming van het Contract, en kan deze in geen geval 5% van de hoofdsom van de factuur overschrijden. KONE is niet gehouden tot schadeloosstelling ten titel van indirecte schade.
 18. Alle betwistingen ontstaan tussen de Klant en KONE zullen worden beslecht door de Ondernemingsrechtbank van Brussel (Nederlandstalige kamer indien de installatie is gelegen in Vlaanderen, Franstalige kamer indien de installatie is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Wallonië). Het Belgisch recht is van toepassing.

Algemene voorwaarden

Cookies

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de site te optimaliseren en om u de best mogelijke ervaring te geven tijdens het surfen op onze site. Als u hiermee akkoord gaat en alle cookies accepteert, hoeft u alleen maar op de knop 'Accepteren' te klikken. U kan ook onze privacyverklaring bekijken.